Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Onze koning dreigt speelbal te worden van een integriteitsconflict veroorzaakt door Burgemeester Christiaan van der Kamp.
Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd* Kabinet van de Koning
Het is u inmiddels bekend dat een aantal vragen over de integriteitsperikelen van burgemeester Christiaan van der Kamp  zijn voorgelegd aan het Kabinet van de Koning. Het kabinet heeft op haar beurt genoemde vragen ter verdere afhandeling voorgelegd aan Minister Plasterk. Na weken van beraad heeft hij uiteindelijk geantwoord. Dit antwoord is rechtstreeks aan mij verstuurd, een kopie volgt nog.  Er ligt nog een tweede verzoek doch het antwoord blijft uitdrukkelijk ook weer uit. 

Hoe zat het nu ook weer. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft de heer Van der Kamp op 15 februari 2017 voorgedragen voor herbenoeming. De voordracht aan de commissaris van de Koning heeft geleid tot een positief advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister heeft vervolgens beslist om de heer Van der Kamp voor te dragen voor herbenoeming bij Zijne Majesteit de Koning. En de Koning heeft uiteindelijk burgemeester Christiaan van der Kamp herbenoemd op advies van zijn minister.


Vast staat dat Minister Plasterk na heeft gelaten de waarheid te toetsen aan het dossier bij het eerste verzoek, erger nog hij motiveert zijn betoog met onwaarheden. Het  meest ergste is dat hij bewust onze Koning heeft misleid en zowel de commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester Christiaan van der Kamp op oneigenlijke gronden de hand boven het hoofd tracht te houden.


Dit was de aanleiding voor mij om recent (derde verzoek) het Kabinet van de Koning op de hoogte te stellen van de onzinnige bevindingen van Minister Plasterk inzake mijn eerste verzoek aan de Koning.  Daarbij heb ik aangegeven dat  onze Koning aantoonbaar en bewust, verkeerd is geïnformeerd door diezelfde Minister, waarschijnlijk op aandringen van  de commissaris van de Koning Jaap Smit.  Waarom Minister Plasterk niet voor onze Koning (lees: de Wet)  kiest, maar voor zijn mede-bestuurders is vooralsnog onduidelijk. Vast staat wel dat minister Plasterk en zijn aandrager de commissaris van de Koning Jaap Smit  het vraagstuk integriteit  anders in de praktijk oppakken (of beter gezegd niet) dan zij beiden  trachten te doen voorkomen in tal van publicaties. Dit klemt te meer dat de Wet  en daaraan gelieerde ambtsinstructies duidelijk anders stellen.


Waar ging het dan mis. De commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland Drs. Jaap Smit heeft vanuit de Grondwet specifieke taken als Rijksorgaan uit te voeren die zijn opgenomen in zijn Ambtsinstructie. Een daarvan is adviseren bij de benoemingen van burgemeesters. De CvdK zegt hier het volgende over, ik citeer: 

“De commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van de wervingsprocedure voor burgemeestersfuncties.  De benoemingsprocedure van burgemeesters hoort tot de Rijkstaken van de commissaris van de Koning. De  commissaris ziet toe op een ordelijk verloop van de benoemingsprocedure en selecteert in samenspraak met  de gemeenteraad de kandidaten. Hij rapporteert over de inhoud en het verloop van de procedure aan de  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 Integriteit

 De burgemeester bevordert de integriteit van de gemeente (art. 170 Gemeentewet). De commissaris van de  Koning is volgens de ambtsinstructie belast met het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke  verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van de gemeente in het geding is (art.  182 Gemeentewet).” (Einde citaat.) 


Als vaste lezer ziet u dat telkens de rode draad  in mijn verhaal  het woordje "integriteit"  is en de interpretatie hiervan in de praktijk en wat de wet hierover zegt respectievelijk in den lande door onze gezagsdragers wordt geroepen en gepubliceerd. Waarom nu iedereen (lees: gezagsdragers etc.) zo geheimzinnig doet over o.a. de integriteit van burgemeester Christiaan van der Kamp, feiten negeert, zelfs verdraait of anders tracht te interpreteren is natuurlijk de grote vraag. 


Nog merkwaardiger is dat burgemeester Christiaan van der Kamp deze discussie over hem zelf angstvallig mijdt, een schil om zich heen bouwt in de personen Dorus van Deursen en wethouder Jan Leendert van den Heuvel, die  mij en mijn adviseurs telkens met een kluitje het riet in willen sturen. Daarbij schuwen ze de leugen absoluut niet. Dit alles wordt natuurlijk achter de schermen geregisseerd door burgemeester Christiaan van der Kamp. Maar ja, zowel mijn adviseurs als ik zelf zijn niet meer voor een kluitje te vangen. 


Hoe nu verder. Dit kan volgens mij maar op een manier, de onderste steen moet boven komen, waarom de overheid op alle niveaus weigert kennis te nemen van het dossier en aan de ander zijde alles eraan doet om de feiten te verbloemen. In ieder geval blijkt dat zorgvuldige afwegingen omtrent integriteitsperikelen zo'n beetje overeenkomt met "vloeken in de Kerk". Beide doe je gewoon niet, en onderzoek is daarom overbodig!!!


Je kunt de casus ook omdraaien als je nu wel vloekt in de kerk en het niet zo nauw neemt met de integriteit, kun je volgens mij niet anders dan een grondig onderzoek instellen. Maar ja, wat doe je als slager als je, je eigen vlees moet keuren, en er is verder toch geen enkele instantie die je dwars zit.   In  ieder geval is zowel aan  burgemeester Christiaan van der Kamp c.s., als de commissaris van de Koning Jaap Smit als  Minister Plasterk deze casus voorgelegd. En de laatste 2 hebben heel veel uit te leggen voorzover het nog uit te leggen is.

Desalniettemin heeft  een  burgemeester de plicht te allen tijde te handhaven, en  natuurlijk de juiste voorwaarden  te scheppen én het goede voorbeeld moet geven als hij een gezaghebbend hoeder van integriteit wil zijn. Die zorgplicht is nu expliciet gemaakt daar waar het om bestuurlijke integriteit gaatDe wetgever kent daarbij gewicht toe aan het feit dat de burgemeester zijn rol onafhankelijk en onpartijdig vervult, ofschoon hier in de praktijk vaak anders over wordt gedacht. 

Hier faalt burgemeester Christiaan van der Kamp c.s. (o.a. wethouder Leendert van den Heuvel) , hij is niet onafhankelijk, hij is niet onpartijdig, hij handelt niet preventief, hij entameert geen onderzoeken bij twijfel, bij heikele situaties geeft hij niet thuis, duikt weg en laat steeds weer opnieuw andere opdraaien voor zijn verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor commissaris van de Koning Jaap Smit. De centrale overheid  zegt niet voor niets dat de zorgplicht vooral een beroep doet op het gezag, de ervaring en de bestuurlijke kwaliteiten van een burgemeester.